[:ro]Pe data de 3 octombrie 2016 a fost celebrată în întreaga lume Ziua Mondială a Locuirii, un eveniment instiuit de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a reaminti an de an unul dintre obiectivele Agendei HABITAT din 1976, anume asigurarea unui adăpost decent pentru fiecare locuitor al planetei.

În contextul acestui eveniment și a urgenței de a aduce în dezbatere problemele locuirii informale din România și posibile piste de acțiune pe această temă, am organizat o vizită-dezbatere tematică în cadrul comunității din Valea Corbului – comuna Călinești, județul Argeș.

Valea Corbului este o așezare informală de 280 de case și circa 1.500 locuitori, dezvoltată gradual pe parcursul ultimilor 70 de ani. Prin problemele cumulate, Valea Corbului este una dintre cele mai reprezentative așezări de acest tip, cu un număr alarmant de locuințe construite în extravilan, fără acte de proprietate și în condiții improprii.

Așezările informale sunt o realitate socială și spațială din România care nu ar mai trebui să fie ignorată. Sistematizarea și organizarea acestora necesită politici publice coerente și intervenții complementare din partea autorităților publice, atât la nivel central cât și local, cu responsabilități în domeniul locuirii, al cadastrului și planificării teritoriale, al educației și asistenței sociale.

La atelier au participat reprezentanți ai unor instituții relevante, precum: Cancelaria Primului Ministru; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Agenția Națională pentru Romi; Agenția Națională de Cadastru; Consiliul Județean Argeș și Primăria Comunei Călinești.

Atelierul a fost structurat în două părți:

  1. Vizită și analiză de teren în Valea Corbului, în cadrul căreia participanții la atelier au identificat și documentat o serie de tipologii de nevoi de locuire și
  2. Prezentare-dezbatere despre așezările informale în România și posibile direcții de acțiune pe această temă. În cadrul celei de-a doua părți, s-au abordat: definiția și tipologia așezărilor informale din România; contextul și  statistica acestui tip de așezări în România; Împărțirea responsabilităților în domeniul locuirii informale; Posibile abordări pentru regenerarea urbană în zonele de locuire informală, tipuri de acțiuni și responsabilități.

Descrierea detaliată a atelierului și concluziile acestuia pot fi citite aici. Puteți explora câteva imagini de la atelierul din Valea Corbului aici.

 [:en]On October 3, 2016, World Housing Day was celebrated worldwide, an event organized by the General Assembly of the United Nations to remind year by year one of the goals of the HABITAT Agenda of 1976, namely to ensure a decent shelter for every inhabitant of the planet.

In the context of this event and of the urgency to bring into debate the problems of informal living in Romania and possible avenues for action on this topic, we organized a thematic visit-debate within the community of Valea Corbului – Călinești commune, Arges county.

Corbea Valley is an informal settlement of 280 houses and about 1,500 inhabitants, developed gradually over the last 70 years. Due to the cumulative problems, the Corbea Valley is one of the most representative settlements of this type, with an alarming number of dwellings built in the outskirts, without documents of ownership and in improper conditions.

Informal settlements are a social and spatial reality in Romania that should no longer be ignored. Their systematization and organization require coherent public policies and complementary interventions by the public authorities, both centrally and locally, with responsibilities in the field of housing, cadastre and territorial planning, education and social assistance.
The workshop was attended by representatives of relevant institutions, such as: the Chancellery of the Prime Minister; Ministry of Labor, Family, Social Protection and Older Persons; Ministry of Regional Development and Public Administration; National Agency for Roma; National Cadastre Agency; Argeș County Council and Călinești City Hall.
The workshop was divided into two parts:
  1. Field visit and analysis in Corbea Valley, during which the participants in the workshop identified and documented a series of typologies of housing needs and
  2. Presentation-debate on informal settlements in Romania and possible directions of action on this topic. Within the second part, we approached: the definition and typology of informal settlements in Romania; the context and statistics of this type of settlements in Romania; Sharing responsibilities in the field of informal housing; Possible approaches for urban regeneration in informal housing areas, types of actions and responsibilities.

The detailed description of the workshop and its conclusions can be read here. You can explore some pictures from the workshop in Valea Corbului here.

[:]